Jesteś tutaj:

Pozbądź się azbestu w 2019 r.

Data: 10.01.2019 r., godz. 10.23    486
Wójt Gminy Jabłonna w 2019 r. będzie kontynuował realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”.
Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest metodami dopuszczonymi do stosowania na terytorium Polski. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2019r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Według obowiązujących dotychczas zasad udzielania dotacji na ww. działania ustalonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie może obejmować do 80% kosztów kwalifikowanych zadania (tj. kosztów demontażu, zbierania, załadunku, przygotowania do transportu, transportu, a także unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest), zaś pozostała część kwoty, stanowiąca minimum 20% kosztów kwalifikowanych zadania stanowić będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem dofinansowania w ww. zakresie.Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowego dofinansowania, według powyższych zasad, na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do dnia 31.01.2019r. z możliwością przedłużenia tego terminu w zależności od terminu naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie.

Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami.

Wnioski mogą składać:
a) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
b) osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem,
c) rolnicy w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) wspólnoty mieszkaniowe.

Właściciel nieruchomości, w przypadkach określonych w przepisach prawa, obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane przez firmę wyłonioną przez Urząd Gminy Jabłonna.
Średnia waga 1 m2 odpadu podlegającego unieszkodliwieniu wynosi 11,0 kg

O wsparcie w powyższym zakresie nie mogą ubiegać się osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i prowadzoną pod adresem nieruchomości, która miałaby być objęta wsparciem. Podmioty te są obowiązane złożyć wnioski o udzielenie dofinansowania we własnym zakresie bezpośrednio do WFOŚiGW w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy wymagany formularz wniosku w sprawie przyznania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna oraz wymagane formularze załączników do wniosku.

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Szczegółowych informacji udzieli pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska, I piętro, pokój nr 29, tel. (22) 76-77-340; e-mail: a.otowska@jablonna.pl