Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2020

577
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2020.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 7-27 listopada 2018 r.
Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na poniżej, dostępne są również bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, pokój nr 20.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r. na:
- adres poczty elektronicznej b.wojciechowska@jablonna.pl;
- adres siedziby Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały
Formularz konsultacji