UCHWAŁA Nr LII/456/2006
Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 kwietnia 2006
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
dotyczącego działek nr 219, 1030/1, 1030/2, 220/1, 220/2, części działki 247 we wsi Chotomów.
.
Opublikowana: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 23 września 2006, Nr 195 poz 7408
Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1035/07) z dnia 22 października 2007 r. stwierdza się nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej ustaleń w odniesieniu do działek o numerach ewidencyjnych 220/1 i 1030/1

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik nr 2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu
Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.