UCHWAŁA NR L/442/2006
RADY GMINY JABŁONNA z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabłonna, dotyczącego obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów.

Opublikowana: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 23 maja 2006 r. Nr 95, poz.3153.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegi w Warszawie (Sygn. akt IV SA/Wa 1429/15 z dnia 15 września 2015 r.) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie: 56, 65 i 66 oraz załącznika graficznego nr 1 tej uchwały, w części odpowiadającej wymienionym przepisom, w odniesieniu do działek gruntów oznaczonych nymerami ewudencyjnymi 995/1, 995/2, 995/3, 995/4, 995/5, 995/10, 996/1, 996/2, 1006, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1008/3 z obrębu 3 Chotomów

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik NR 2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu
Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.