UCHWAŁA Nr XLI/349/2005
Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2005
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
dotyczący częsci północno zachodniej obszaru wsi Jabłonna
.
Opublikowana: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2 listopada 2005 r. Nr 244, poz.7971.

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik NR 2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu
Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.