UCHWAŁA Nr VI/71/2007
Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 marca 2007
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna, zachodniej części wsi Chotomów.

Opublikowana: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 8 czerwca 2007 r. Nr 106, poz.2667.

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik NR 2. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag zgłoszonych do projektu planu
Załącznik nr 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.