Obwieszczenia

Główna treœść strony

Obwieszczenie (dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie części działek ew. nr 174/6, 171/4 i 168/4 położonych w obrębie 3-Chotomów gm. Jabłonna)

Data umieszczenia:

Jabłonna, dnia 08.05.2018 r.
UPP.6733.3.2018
O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 8 maja 2018 r. została wydana dla Gminy Jabłonna decyzja Wójta Gminy Jabłonna Nr CP/5/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie części działek ew. nr 174/6, 171/4 i 168/4 położonych w obrębie 3-Chotomów gm. Jabłonna.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Powyższa dokumentacja dostępna jest do wglądu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152 (pokój nr 21), 05-110 Jabłonna.

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania administracyjnego odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna- w terminie 14 dni od daty dokonania się niniejszego zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl