Jesteś tutaj:

Podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

6479
Co zrobić aby uzyskać możliwość korzystania z gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej?
Żeby podłączyć się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy:


* w przypadku składania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wybudowanej poza projektem pn. Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I, do wniosku należy dołączyć 1 egz. kopii aktualnej mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów opiniodawczych z zaznaczeniem granicy nieruchomości.

2. W oparciu o uzyskane warunki techniczne, zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przedłożyć go do uzgodnienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

3. Na podstawie uzgodnionego projektu technicznego, zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego.

4. Przedłożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej ZAWIADOMIENIE o terminie rozpoczęcia robót związanych z budową przewodu lub przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego.

5. Zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego wypełniając ZGŁOSZENIE wykonanego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do odbioru technicznego i ZGŁOSZENIE włączenia przyłącza do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej do gminnej sieci wodociągowej.

6. Na podstawie protokołów: odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, zaplombowania przez Gminę liczników wody oraz po dostarczeniu przez Inwestora inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Gmina Jabłonna podpisze UMOWĘ z Inwestorem o rozpoczęcie świadczenia usług na odprowadzanie ścieków.

7. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne na podstawie Umowy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) pozostaje na majątku i w eksploatacji właścicieli nieruchomości.