Jesteś tutaj:

Wyślij odczyt wodomierza

Formularz odczytu wodomierza.

Z tej strony możecie Państwo wysłać bezpośrednio odczyt wskazań wodomierza. Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk Wyślij odczyt.

Należy podać odczyt (tj. wskazany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Przykład:

0 1 2 4 6 5 7

Należy wpisać: 01247

Formularz

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do celów realizacji umowy: na odbiór ścieków/ dostarczanie wody.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  7. Kontakt: Inspektor Ochrony Danych osobowych iod@jablonna.pl