Jesteś tutaj:

Informacja dla Mieszkańców ul. Marmurowej (dawnej ul. Szkolnej)

Data: 05.07.2018 r., godz. 11.47    1026
Dynamiczny rozwój urbanistyczny Gminy Jabłonna, szczególnie na terenach użytkowanych wcześniej rolniczo, pojawienie się nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy produkcyjną, a także konieczność uporządkowania i zachowania ciągłości w numeracji porządkowej budynków istniejących i planowanych do wybudowania spowodował podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w nazewnictwie ulic i numeracji na wybranych obszarach naszej gminy.
W związku z powyższym w roku 2017 Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę o zmianie nazwy części ul. Szkolnej (położonej po północno-wschodniej stronie obwodnicy) na nazwę ul. Marmurowa. W maju bieżącego roku urząd rozpoczął prace obejmujące zmianę adresów posesji położonych przy dawnej ul. Szkolnej poprzez zaprojektowanie i wprowadzenie nowej numeracji porządkowej zawierającej adres "Marmurowa".

W związku z powyższym dla właścicieli nieruchomości gruntowych i lokalowych czy też osób zameldowanych/zamieszkałych w domach i lokalach objętych przedmiotową zmianą przedstawiamy krótkie zestawienie informacji na temat zmian adresu w dokumentach osobistych, księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych:
1) DOWÓD OSOBISTY - Zmiana nazwy ulicy czy numeru porządkowego nie jest podstawą do wymiany dowodu osobistego (art. 89 ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych, Dz.U. 2017.1464)
2) OBOWIĄZEK MELDUNKOWY - Osoby objęte zmianami winny uaktualnić adres meldunkowy w urzędzie gminy (art. 24 ustawy z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, Dz.U.2017.657)
3) PRAWO JAZDY I DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU - Zgodnie z przepisami prawa (art. 79b, art. 98a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260) w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy została spowodowana zmianami administracyjnymi, rada powiatu może zwolnić od uiszczenia opłat osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie takiego dokumentu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wójt wystąpił do Starostwa Powiatowego w Legionowie z wnioskiem o refundację kosztów związanych z wymianą dokumentów. Inicjatywa ta znalazła akceptację pod warunkiem równej partycypacji kosztów poniesionych przez Gminę Jabłonna i Starostwo Powiatu Legionowskiego. Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu 30 maja 2018 r. Rada Gminy Jabłonna podjęła Uchwałę nr LV/478/2018 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu w przedmiotowym zakresie. Osoby objęte zmianą numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Marmurowej, będą mogły dokonać bezpłatnej wymiany dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy w odniesieniu do wniosków o wymianę, które zostaną złożone do dnia 31 października 2018 r.
4) EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW - Baza danych ewidencyjnych o gruntach, budynkach i lokalach prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Legionowie obejmuje m. in. adres nieruchomości oraz informacje dotyczące miejsca pobytu stałego lub adres siedziby właściciela nieruchomości. Starostwo dokonana z urzędu zmian adresowych nieruchomości na podstawie informacji przesłanej przez urząd gminy. Natomiast właściciele nieruchomości gruntowych i lokalowych zobowiązani są we własnym zakresie do zgłoszenia właściwemu staroście zmian danych dot. aktualnego adresu zamieszkania czy adresu do doręczeń (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2017.2101)
5) KSIĘGI WIECZYSTE - Zmiana adresu nieruchomości w księdze wieczystej ujawniona
w dziale I księgi wieczystej jest dokonywana z urzędu na podstawie zmian dokonanych
w bazie ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostę. Osoba, na rzecz której w księdze wieczystej jest wpisane prawo lub roszczenie, ma obowiązek zawiadomić sąd prowadzący księgę wieczystą o każdej zmianie adresu lub adresu do doręczeń (art. 62612 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U.2018.155)
6) PODATKI - Zmiany adresowe zostaną dokonane z urzędu, właściciel nie musi składać korekty deklaracji podatkowej
7) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – zmiany adresowe zostaną wprowadzone z urzędu przez CEIDG bowiem dane te zostały zamieszczone w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz.U.2018.647)
8) REKLAMY, BANERY, WIZYTÓWKI - Nie ma podstaw prawnych aby gmina rekompensowała wymianę pieczątek firmowych, wizytówek czy banerów reklamowych
9) INNE INSTYTUCJE - Osoby objęte zmianami winny we własnym zakresie zaktualizować dane w instytucjach np. ZUS, urząd skarbowy, banki itp.
10) USŁUGODAWCY - Osoby objęte zmianami winny we własnym zakresie zaktualizować dane u dostawców mediów, usług telekomunikacyjnych, internetowych czy telewizyjnych, itp.
11) ODPADY KOMUNALNE - Zmiany adresowe zostaną dokonane z urzędu, właściciel nie musi składać korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi