Jesteś tutaj:

9 kwietnia. Komunikat w związku z trwającą akcją strajkową w placówkach oświatowych

Data: 09.04.2019 r., godz. 14.43    953
Wtorek 9 kwietnia był kolejnym dniem strajku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna – jego skala jest taka sama jak w dniu poprzednim: biorą w niej udział wszystkie przedszkola i szkoły gminne, a strajkuje niemal 90 % nauczycieli.
W związku ze skalą, także we wtorek 9 kwietnia w naszych przedszkolach i szkołach nie odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zajęcia opiekuńcze realizowane są w bardzo ograniczonym zakresie, zależnym od liczby pracowników pozostających do dyspozycji Dyrektorów szkół i przedszkoli.

Najbliższe dni będą dla części uczniów klas szczególnie ważne- od 10 do 12 kwietnia zaplanowane zostały egzaminy gimnazjalne a od 15 do 17 kwietnia – egzaminy ósmoklasisty.
W tych dniach bezwzględnym priorytetem Dyrektorów Szkół, będących jednocześnie Przewodniczącymi Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych, będzie organizacja egzaminów w ich szkołach. Stąd nauczyciele pozostający w dyspozycji dyrektorów będą w pierwszej kolejności kierowani do pracy w Zespołach Nadzorujących – a dopiero po zapewnieniu ich pełnej obsady- do sprawowania opieki nad uczniami klas młodszych i oddziałów przedszkolnych, którzy będą z takiej opieki chciały skorzystać w szkołach i przedszkolach.

Dziękując za zrozumienie wykazane dotychczas zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o dalsze zapewnienie swoim dzieciom opieki.

Przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

W dalszym ciągu, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej, placówki oświatowe nie będą zapewniały posiłków.

Podobnie jak dotychczas, na stronach Gminy, szkół i przedszkoli około godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole.
O zwracanie szczególnej uwagi na te komunikaty apelujemy zwłaszcza do rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do szkół podstawowych – w których w dniach egzaminów - niezależnie od akcji strajkowej, przewidywana była inna organizacja nie tylko zajęć, ale i dojazdów.

Uczniów klas III gimnazjów i VIII szkół podstawowych prosimy , by w dniach planowanych egzaminów stawili się w szkołach zgodnie z harmonogramem. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zostaną przedstawione bezpośrednio przez Panie Dyrektor w dniach egzaminu.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych