Jesteś tutaj:

Rekrutacja i zapisy do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna- rok 2019/2020

1555
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


I. Rekrutacja do klas I.
Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.B. Harmonogram rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjny i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
II. Zapisy do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie utworzonej w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie.

Terminy zapisów dla uczniów obecnych klas III i VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego ustalono w Zarządzeniu nr 21/2010 z dnia 23 stycznia 2019 roku Wójta Gminy Jabłonna, zgodnie z którym rodzice/opiekunowie prawni uczniów klasy III i klasy VI mogą składać wnioski o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019, odpowiednio do klasy IV i klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie: w dniach od 6 marca do 26 marca 2018 r.


III. Zapisy do dodatkowych oddziałów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

Decyzja o utworzeniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie dodatkowych oddziałów klas innych niż IV i VII zostanie podjęta po zakończeniu zapisów do klas IV i VII i przeanalizowaniu organizacyjnych możliwości przyjęcia do szkoły dodatkowych oddziałów.
Terminy zapisów ustali i ogłosi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.