Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

MOBILNY URZĘDNIK- załatw urzędową sprawę bez wychodzenia z domu!

Data: 22.01.2021 r., godz. 13.00    2742
Projekt skierowany jest do osób o szczególnych potrzebach: osób w wieku 65+, osób zależnych 15+, opiekunów fizycznych osób zależnych, opiekunów z pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami.


W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy Jabłonna do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Wydział Obsługi Urzędu uruchamia dla Państwa usługę polegającą na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania! (teren Gminy Jabłonna). 

Nie jesteś w stanie dotrzeć do urzędu?
Członek rodziny potrzebuje wsparcia w załatwieniu sprawy urzędowej?


Dla kogo?
 • osób w wieku 65 +;
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób zależnych 15 + ;
 • opiekunów faktycznych osób zależnych;
 • opiekunów pieczy zastępczej;

Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia:
telefonicznego pod numerem 22 767 73 13 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia).
zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 – 16.00.

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:
 • czego dotyczy sprawa;
 • podać imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu do kontaktu;

Jakie usługi?
Urząd Stanu Cywilnego
 • wydawanie odpisów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych z rejestru stanu cywilnego;
 • wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
 • sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
 • transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Biuro Spraw Obywatelskich
 • wydanie dowodu osobistego;
 • zameldowanie/wymeldowanie;
 • pełnomocnictwo do głosowania;

Wydział Obsługi Urzędu
 • wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej;
 • udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy Jabłonna;
 • Przyjęcie wniosku/skargi na dziennik lub przyjęcie wniosku do protokołu

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • złożenie informacji podatkowej;
 • wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/ bądź posiadaniu gruntów;

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
 • udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ciepła;
 • udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest;
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa;
 • wydanie worków;
 • wydanie karmy dla opiekunów kotów wolnożyjących;
 • przyjęcie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • analiza stanu konta /przyjęcie należności z tytułu gospodarowania odpadami;

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • nadanie nr porządkowego dla budynku;
 • zaświadczenia w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami;

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
 • uzyskanie wypisu i wyrysu: z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jabłonna;
 • uzyskanie zaświadczenia: o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; o przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jabłonna; o braku planu miejscowego i przeznaczeniu w studium gminy Jabłonna; o położeniu w obszarze rewitalizacji; inne zaświadczenia (nietypowe, bez typowego druku);
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej o: warunkach zabudowy; lokalizacji inwestycji celu publicznego, w trybie indywidualnym;
 • uzyskanie kopii dokumentów z zakresu planowania przestrzennego z archiwum zakładowego Urzędu Gminy Jabłonna;
 • składanie wniosków indywidualnych, ogólnych i nietypowych do Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (dotyczy również wniosków w procedurach sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna);

Wydział Gospodarki Komunalnej
 • wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy;
 • zezwolenie na wybudowanie zjazdu do drogi gminnej;
 • zmiana ilości osób zamieszkujących lokal

Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych
 • ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
 • dowóz ucznia z niepełnosprawnością do placówki oświatowej;

Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania (lub przebywania) osoby uprawnionej do skorzystania z Mobilnego Urzędnika, znajdujące się w granicach administracyjnych Gminy Jabłonna. 

Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia:
 telefonicznego pod numerem 22 767 73 13 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia) zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 – 16.00, zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.

Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.00. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu obsługi Mobilnego Urzędnika, w którym dostępny jest wolny termin. 

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym terminie, Klient jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu usługi, do godz. 8.30 telefonicznie: 22 767 73 13 lub email: mobilnyurzednik@jablonna.pl

W przypadku, gdy obsługa Mobilnego Urzędnika nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu Gminy Jabłonna Klienci będą o tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia. 

Podczas wizyty Klient obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo realizacji usługi (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem usługi).

Podczas wizyty Klient obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo realizacji usługi (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem usługi).

OPIS ZAKRESU USŁUG

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika Urzędu Gminy Jabłonna w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku;
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą;
 • przyjmie wniosek od Klienta;
 • sprawdzi dokumenty konieczne do realizacji procedury administracyjnej;
 • przekaże wniosek Klienta do Biura Obsługi Interesanta;
 • wydanie dokumentu.

Dokumenty wymagane do przedstawienia w ramach procedury Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

POTWIERDZAMY WIZYTY!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obsługi zgłoszenia.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, pokazując identyfikator oraz poda unikalny numer nadany podczas zgłoszenia. 

UWAGI I KONTAKT

Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Wydziału Obsługi Urzędu: