Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Namierz kopciucha

Formularz zgłoszenia.
Namierz kopciucha
Formularz
Adres zgłaszanej posesji:

* zgodnie z zapisami uchwały nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego w kotłach, piecach i kominach nie wolno spalać:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Zakazy dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.

art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnia odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
 3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
  1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
  2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karny

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.