Jesteś tutaj:

„Postaw na aktywność, postaw na włączenie”

Data: 16.11.2021 r., godz. 12.00    146
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu przez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, określonych na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego z uczestników projektu.