Jesteś tutaj:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

Data: 16.12.2021 r., godz. 00.00    787
WÓJTA GMINY JABŁONNA wydał Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie.
                                                           ZARZĄDZENIE NR 111/2021

                                           WÓJTA GMINY JABŁONNA z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnie
Na podstawie art 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.194) oraz § 5 pkt. 2 Załącznika do Uchwały nr V/48/2007 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana
Twardowskiego w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jabłonnie,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jabłonna,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jabłonnie,
4) na stronie internetowej i tablicach informacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana
Twardowskiego w Jabłonnie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                   Jarosław Chodorski