Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

Data: 29.11.2022 r., godz. 13.00    476
Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola w gminie Jabłonna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA
                        o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola w gminie Jabłonna


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z. U. z 2022 poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1029)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna uchwały Nr XLIV/496/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XXIV/295/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola w gminie Jabłonna wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana wynikająca z Uchwały Nr XLIV/496/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczy powiększenia obszaru, dla którego przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno- zachodniej części wsi Boża Wola.


Treść Obwieszczenia do pobrania poniżej: