Jesteś tutaj:

Wybory uzupełniające do Rad Sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew

Data: 30.11.2022 r., godz. 00.00    419
Wybory uzupełniające do Rad Sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew.
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH WE WSI JABŁONNA I RAJSZEW

Członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które zamieszkują na terenie danego sołectwa z zamiarem stałego pobytu, oraz najpóźniej w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia i zostały wpisane do rejestru wyborców.
Osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek w urzędzie gminy (pokój nr 9, na parterze budynku).

W skład Rady Sołeckiej wchodzi:

7 członków w sołectwie: Jabłonna – uzupełnienie o 1 osobę 
5 członków w sołectwie: Rajszew - uzupełnienie o 2 osoby

GŁOSOWANIE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RAD SOŁECKICH ODBĘDZIE SIĘ:

Rajszew - 15.12.2022 r. godz. 18.30 w GCK w Jabłonnie, siedziba w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1
Jabłonna - 16.12.2022 r. godz. 18.30 w GCK w Jabłonnie, ul. Modlińska 102

Aby kandydować w wyborach należy przedstawić poparcie co najmniej: 15 mieszkańców w przypadku sołectwa Jabłonna,
8 mieszkańców w przypadku sołectwa Rajszew,

Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać:

1. w Urzędzie Gminy Jabłonna (Biuro Rady Gminy pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu
Gminy,
2. na stronie internetowej Urzędu Gminy,
3. u Sołtysa.

Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Rajszew - 6 grudnia 2022 r.
Jabłonna - 7 grudnia 2022 r.

W Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jabłonna.Informacja - plik pdf


DRUKI DO POBRANIA: