Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Gmina Jabłonna inicjatorem wymiany doświadczeń na forum europejskim!

Data: 17.05.2023 r., godz. 13.00    483
Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu WASTE – praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko odbyło się w dniach 11-15 maja 2023 r. w Poniewieżu na Litwie.
Spotkanie było kontynuacją pracy wykonanej podczas międzynarodowego wydarzenia w Gminie Jabłonna - przechodząc od analizy lokalnych polityk i działań na szczeblu władz publicznych do oddania głosu społeczności i roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu przyszłościowej gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Uczestnicy międzynarodowego spotkania WASTE 2023


Uczestnicy z 10 krajów wzięli udział w różnych działaniach mających na celu bezpośrednią obserwację praktyk partnera goszczącego, w tym wizytę w Centrum Gospodarki Odpadami w Poniewieżu, która pozwoliła delegatom skonfrontować praktyki i metodologie zbiórki, segregacji, recyklingu i składowania odpadów w całej Europie oraz omówić inicjatywy mające na celu zaangażowanie obywateli w aktywny udział w tym procesie.

Prezentacja uczestniczki konferencji


Warsztaty "Prezentacja oddolnych przykładów inicjatyw obywatelskich partnerów" miały na celu podzielenie się praktykami zaangażowania społeczności lokalnych w gospodarkę odpadami i zbiórkę odpadów. Osiągnięto wspólne porozumienie co do tego, że najlepszym sposobem ochrony naszej przyszłości jest edukowanie społeczeństwa w kierunku filozofii „zero odpadów”. Sama zbiórka i zagospodarowanie odpadów bowiem powoduje zanieczyszczenie i wyrządza ogromne szkody środowiskowe. We wszystkich wystąpieniach położono duży nacisk na konieczność rozpoczęcia edukacji od najmłodszych lat, ale także podkreślono potrzebę podjęcia szybkich i skutecznych działań już teraz, ponieważ nasz czas się kończy – nie mamy Planety B.
Przeprowadzono dwa seminaria z udziałem ekspertów: "Obywatelskie orędownictwo środowiskowe na szczeblu lokalnym i unijnym" dotyczące wprowadzenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, jako głównej formy zaangażowania obywateli w proces kształtowania polityki UE oraz seminarium dr Pauliny Budrytė z Uniwersytetu Technologicznego w Kownie, które stymulowało refleksję na temat gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym i roli społeczności.

Uczestnicy międzynarodowej konferencji


Delegaci mieli również okazję przeprowadzić działania integracyjne i kulturalne, takie jak turniej Disk Golfa, podczas którego zapoznali się z nowym i wysoce zrównoważonym sportem uprawianym w środowisku naturalnym. Następnie mogli odwiedzić różne muzea w mieście, odbyć wycieczkę z przewodnikiem, aby zapoznać się z głównymi atrakcjami i historią Poniewieża, wziąć udział w wydarzeniach sportowych, takich jak mecze koszykówki i piłki nożnej.
Międzynarodowe wydarzenie zaowocowało pozytywną współpracą, a wszyscy uczestnicy wzięli aktywny udział we wszystkich działaniach, wnosząc wartość dodaną i oddolny wkład w projekt.

Konferencja międzynarodowa WASTE 2023


Kolejne międzynarodowe wydarzenie odbędzie się w Birgu (Malta) w listopadzie 2023 r., a jego tematem będzie "Gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami". Wybór miejsca do rozmów nie jest przypadkowy – gospodarowanie odpadami na niewielkiej wyspie wymaga stosowania innowacyjnych rozwiązań i ścisłej współpracy ze społecznością.

Zdjęcie grupowe uczestników międzynarodowego spotkania WASTE 2023