Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o II przetargu

Data: 14.05.2024 r., godz. 12.00    266
Wójt Gminy Jabłonna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 3043 o powierzchni 0,2593 ha położoną przy ul. Chotomowskiej we wsi i gminie Jabłonna.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 3043 z obrębu 1-Jabłonna, położonej przy ul. Chotomowskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej 
(usługi komercyjne i publiczne) stanowiącej niezabudowany grunt o powierzchni 0,2593 ha, na okres 10 lat.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części północno - zachodniej obszaru wsi JABŁONNA (Uchwała nr XLI/349/2005 z dnia 31.08.2005 r.) nieruchomość stanowiąca działkę ewid. nr 3043 przeznaczona jest pod teren oznaczony symbolem B2.2MN/U z przeznaczeniem podstawowym: teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu:

3630,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 00/100)

wadium:

726,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100)

minimalne postąpienie: 

37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 00/100)

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2024 roku o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna, mała sala konferencyjna, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Jabłonna prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Oddział w Jabłonnie nr 05 8013 1016 2002 0009 7014 0073 najpóźniej do dnia 07.06.2024 roku. Przewidywany termin zawarcia umowy – dnia 08.07.2024 r.

Oferent winien zapoznać się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami. Ogłoszenie o przetargu i jego warunki zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152,

- zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonna.pl/aktualności,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna http://bip.jablonna.pl/.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu udziela Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po numerem tel. 22 767-73-11/16 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o II przetargu - dzierżawa dz. 3043

Zarządzenie Nr 134/2024

Warunki II przetargu

Oświadczenie do II przetargu dz. 3043

Klauzula Informacyjna

Przetarg - dzierżawa dz. 3043 - mapa

Umowa dzierżawy