Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o II przetargu

Data: 14.05.2024 r., godz. 12.30    318
Wójt Gminy Jabłonna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 2,0000 ha położonej u zbiegu ul. Modlińskiej i ul. Lipowej we wsi Skierdy, gminie Jabłonna.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 209 z obrębu 9-Skierdy, położonej u zbiegu ul. Modlińskiej i ul. Lipowej we wsi Skierdy, gminie Jabłonna z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (usługi nieuciążliwe) stanowiącej niezabudowany grunt o powierzchni 2,0000 ha, na okres 5 lat.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew (Uchwała nr XXX/311/2013 z dnia 20.03.2013 r.) nieruchomość stanowiąca część działki ewid. nr 209 przeznaczona jest pod teren oznaczony symbolem 1.KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, 8.MNi - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, 2.KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 6.U - teren zabudowy usług oraz objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Skierdy w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Mazowieckiej (Uchwała nr VI/50/2011 z dnia 30.03.2011 r.) oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.KPR - teren komunikacji pieszo-rowerowej, 1.KDD - teren dróg publicznych klasy dojazdowej, 6.MNi - teren zabudowy jednorodzinnej intensywnej, 1.U - teren zabudowy usług, 1.ZU - teren zieleni urządzonej, 10.KDW - teren dróg wewnętrznych, 2.U/MNi - tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, 3.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu:  

14000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

wadium:

2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset  złotych 00/100)

minimalne postąpienie:     

140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100)

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2024 roku o godz. 12.00

w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna

mała sala konferencyjna, I piętro

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Jabłonna prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Oddział w Jabłonnie nr 05 8013 1016 2002 0009 7014 0073 najpóźniej do dnia 07.06.2024 roku. Przewidywany termin zawarcia umowy – dnia 08.07.2024 r.

 

Oferent winien zapoznać się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami. Ogłoszenie o przetargu i jego warunki zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152,

- zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonna.pl/aktualności,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna http://bip.jablonna.pl/.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu udziela Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po numerem tel. 22 767-73-11/16 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o II przetargu - dzierżawa dz. 209

Zarządzenie 134/2024 

Warunki II przetargu

Oświadczenie przetargu dz. 209

Klauzula Informacyjna

Przetarg - dzierżawa dz. 209 - mapa

Umowa dzierżawy