Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wybór ławników sądowych w naborze uzupełniającym

Data: 16.05.2024 r., godz. 12.00    321
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, stosownie do art. 160 i 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 217) wystąpił z prośbą o dokonanie wyboru ławników w naborze uzupełniającym na kadencję od 2023 do 2027 w następującej ilości: 1) Jednego ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, do orzekania w sprawach w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 ławnik,

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą od dnia 16 maja 2024r. do dnia 16 czerwca 2024 r. w Biurze Rady Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, pokój nr 8.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość praw pracowniczych.

Zgodnie z art. 158 § 1 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat 

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 

Zgodnie z art. 159 § 1 w/w ustawy ławnikiem nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      duchowni,

6)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa, 

 

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać w radzie gminy:

·      prezesi właściwych sądów;

·      stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 

·      oraz co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Jabłonna,  

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłoszonej osoby,

2.      oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z orzeczenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.      dwa zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego,

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu 50 osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Koszty związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Opłaty za badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć - ponosi kandydat na ławnika.

Koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydanie aktualnego odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponowi Skarb Państwa. 

 

Kandydaci przed wyborami, podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności  w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Stołeczny Komendant Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika, uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych w informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można:

  • w Biurze Rady Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 - pokój nr 8 (parter) w godzinach pracy Urzędu , tj. poniedziałek  godz. 8,00 – 18,00, wtorek – czwartek godz. 8,00 -16,00, piątek godz. 8,00-14,00, 
  • Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.jablonna.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jablonna.pl W zakładce – Wybory i Referenda.
  • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

 

Dokumenty do pobrania :

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z orzeczenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika, posiadających czynne prawo wyborcze,

- informacja o przystąpieniu do wyboru ławnika sądowego w naborze uzupełniającym