Jesteś tutaj:

Kanalizacja w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna przekazana do eksploatacji

Data: 21.03.2018 r., godz. 13.17    1330
Jednostka Realizująca Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” informuje, że inwestycja obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna w miejscowości Chotomów, gmina Jabłonna została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Mieszkańcy następujących ulic mogą już rozpocząć procedurę przyłączania się do sieci:
1) ul. Jasnej - od ulicy Partyzantów do numeru porządkowego 23
2) ul. Pogodnej
3) ul. Wesołej
4) ul. Tęczowej
5) ul. Szczęśliwej – od numeru porządkowego nieparzystego 7 i parzystego 20,
6) ul. Szafirowej
7) ul. Gwiaździstej
8) ul. Partyzantów (od ulicy Jasnej w kierunku lasu)
9) ul. Życzliwej
10) ul. Serdecznej
11) ul. Radosnej – numery porządkowe: 22, 24, 26, 28, 29, 30.

Co należy zrobić aby uzyskać możliwość korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej?

1. Wypełnić i złożyć WNIOSEK „o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej”. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. wypis z rejestru gruntów, akt notarialny) – wniosek złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Jabłonna.
2. W oparciu o uzyskane warunki techniczne zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
3. Przedłożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej „ZAWIADOMIENIE” o terminie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej.
4. Zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego wypełniając ZGŁOSZENIE „wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego” i ZGŁOSZENIE „włączenia przyłącza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej”.
5. Na podstawie protokołów odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz po dostarczeniu przez Inwestora inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Gmina Jabłonna podpisze UMOWĘ
z Inwestorem o rozpoczęcie świadczenia usług na zrzut ścieków.

Niezbędne druki dostępne są na stronie Urzędu Gminy Jabłonna w zakładce Gospodarka Komunalna /Wydział Gospodarki Komunalnej

Kontakt do Wydziału Gospodarki Komunalnej: 22 767 33 86 lub końcówka 80, 82

Przekazana do eksploatacji inwestycja jest kolejną, wybudowaną w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Aby ułatwić i obniżyć koszty podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina odstąpiła od wymogu sporządzania przez właścicieli działek dokumentacji technicznej / projektowej przyłącza kanalizacyjnego.

Koszty jakie musi ponieść właściciel działki związane są tylko z wybudowaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej na swojej działce i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej wybudowanego przyłącza (geodeta musi nanieść na mapę wybudowany odcinek przyłączą kanalizacji sanitarnej).