Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH W GMINIE JABŁONNA

Data: 27.03.2019 r., godz. 12.10    7498

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które zamieszkują na terenie danego sołectwa z zamiarem stałego pobytu, oraz najpóźniej w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia i zostały wpisane do rejestru wyborców.
Osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek w urzędzie gminy (pokój nr 9, na parterze budynku).

W skład Rady Sołeckiej wchodzi:
- 7 członków w sołectwach: Jabłonna, Chotomów,
- od 5 do 9 członków w sołectwie: Chotomów Północny,
- 5 członków w sołectwach: Dąbrowa Chotomowska, Suchocin, Rajszew, Skierdy, Boża Wola, Janówek Drugi,
- 3 członków w sołectwach: Wólka Górska, Trzciany.

Aby kandydować w wyborach należy przedstawić poparcie co najmniej:
15 mieszkańców w przypadku sołectw Jabłonna, Chotomów, Chotomów Północny
8 mieszkańców w przypadku sołectw Dąbrowa Chotomowska, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola, Janówek Drugi,
5 mieszkańców w przypadku sołectw Wólka Górska, Trzciany.


Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Jabłonna (Biuro Rady Gminy pokój nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy), a także u osób pełniących aktualnie funkcje sołtysa.

Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
W Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jabłonna.KALENDARZ WYBORCZY