Jesteś tutaj:

Bonifikata od opłaty jednorazowej

Data: 30.05.2019 r., godz. 08.30    3372
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla mieszkańców Gminy Jabłonna.
Na podstawie uchwały Nr VI/81/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 roku Wójt udziela bonifikaty w wysokości 98% od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na warunkach wskazanych w treści uchwały.

Zgodnie z zarządzeniem nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2019 r. została podwyższona stawka procentowa bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Jabłonna, uwzględniając wysokość i warunki udzielania bonifikaty określone w ww. uchwale.

Bonifikata przysługuje pod warunkiem:
1) zgłoszenia na piśmie zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w terminie od 1 do 31 stycznia danego roku, jednak nie później niż w piątym roku po przekształceniu tego prawa oraz z tym zastrzeżeniem, że pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty obejmującej rok 2019 winno nastąpić najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku,
2) wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej,
3) braku zaległości wobec Gminy Jabłonna/Skarbu Państwa z tytułu:
a) podatku od nieruchomości,
b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
d) opłaty wnoszonej każdego roku za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w latach poprzedzających zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie wydawane przez Wójta w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Jabłonna.
Zaświadczenie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie poza dostarczeniem dotychczasowym użytkownikom wieczystym zostanie przekazane z urzędu do Sądu Rejonowego w Legionowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona będzie przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu
1 stycznia 2019 roku.
Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2019 r. upływa z dniem 29 lutego 2020 roku.
W pozostałych latach termin ten upływa z dniem 31 marca każdego roku.

Po uzyskaniu potwierdzenia w formie zaświadczenia, właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami osobiście w pokoju nr 23 tut. urzędu bądź pod nr tel. 22 767–73–11.ZARZĄDZENIE NR 30 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 maja 2019 r.w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Jabłonna