Jesteś tutaj:

Oferta pracy- odczytywacz wodomierzy

Data: 05.08.2019 r., godz. 15.55    2125
Wójt Gminy Jabłonna poszukuje pracownika na umowę zlecenie na stanowisko Odczytywacz wodomierzy.


1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie minimum zawodowe,
• obywatelstwo polskie,
• nieposzlakowana opinia,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
• dyspozycyjność,
• ze względu na konieczną dokładność odczytu liczników i opisu pomiaru pracownik taki powinien być osobą dokładną i skrupulatną,

2. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• doświadczenie w obsłudze urządzeń zestawu inkasenckiego,
• znajomość terenu Gminy Jabłonna,
• znajomość technik instalacyjnych w sieciach wodociągowych,
• dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
• posiadanie prawo jazdy kat. B + własny transport.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• kontrolowanie wielkości zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych na terenie Gminy Jabłonna,
• wystawianie faktur VAT na podstawie dokonanych odczytów i przekazywanie ich odbiorcom,
• współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej,
• przeprowadzanie kontroli wodomierzy,
• analiza prawidłowości działania wodomierzy,
• sprawdzanie plomb i innych oznaczeń kontrolnych na instalacjach wodno kanalizacyjnych,
• zgłaszanie awarii urządzeń i instalacji będących w zakresie kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz innych niezgodności co do instalacji wodno - kanalizacyjnych.
• wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości lub nielegalnego korzystania z sieci wodno kanalizacyjnej.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

• życiorys – Curriculum Vitae,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• praca terenowa od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 oraz wybrane soboty 08:00 – 14:00,
• rodzaj umowy: umowa zlecenie

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 23.08.2019 r.

Kontakt: Urząd Gminy Jabłonna Wydział Gospodarki Komunalnej tel. 22/ 767-33-82 w godzinach 08:00-14:00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.