Jesteś tutaj:

Punkt Informacyjny Programu „CZYSTE POWIETRZE” w Urzędzie Gminy

Data: 30.08.2019 r., godz. 12.26    640
Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 23.07.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Jabłonna, ustalono zasady wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Zawarte porozumienie ma na celu ułatwienie obsługi Wnioskodawców Programu oraz przyśpieszenie procesu składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.
Oznacza to, że od września br. mieszkańcy Gminy Jabłonna w tutejszym urzędzie będą mogli skorzystać z:
- doradztwa w zakresie wytycznych dotyczących Programu,
- pomocy w przygotowaniu i wypełnianiu wniosków,
- wstępnej oceny merytorycznej wniosków.

Złożone w siedzibie Urzędu wnioski po wstępnej weryfikacji będą przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aby skorzystać z pomocy udzielanej przez pracownika Urzędu Gminy, należy zadzwonić pod numer telefonu: (22) 767 73 31 w celu umówienia spotkania.

Przed konsultacją należy zapoznać się z programem „Czyste Powietrze” oraz zabrać ze sobą niezbędne dokumenty oraz dane, tj.:
- podstawę do wyliczenia dochodu (np. PIT 37, PIT 36, inne) odpowiednio dla każdego członka gospodarstwa domowego;
- dane Wnioskodawcy (nr PESEL, adres e-mail, dane właściwego Urzędu Skarbowego);
- nr rachunku bankowego;
- nr ewidencyjny działki;
- nr księgi wieczystej;
- powierzchnię całkowitą budynku;
- powierzchnię ścian zewnętrznych (dotyczy zadań termomodernizacyjnych);
- wyliczony miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (wyliczony według wytycznych zamieszczonych na stronie NFOŚiGW);
- oszacowany koszt całkowity przedsięwzięcia;
- przyjęty okres realizacji przedsięwzięcia.