Jesteś tutaj:

Ograniczenia w działalności szkół i przedszkoli - przedłużone do 10 kwietnia

Data: 23.03.2020 r., godz. 16.35    2033
Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu okresu zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach i szkołach do 10 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie, od dnia 25 marca 2020 r. przedszkola i szkoły zostały formalnie zobowiązane do prowadzania kształcenia zdalnego, którego realizację gminne placówki, stosując się do apeli MEN i władz Gminy oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, rozpoczęły już w poprzednim tygodniu.
Zgodnie z nowymi regulacjami:
A. W przypadku:
a) dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkolnych oddziałów przedszkolnych,
b) uczniów klas I-III,
c) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
d) uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
e) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- Panie Dyrektor Przedszkoli i Szkół Podstawowych są zobowiązane do przekazania za pośrednictwem stosowanych w szkołach środków komunikacji (w tym: e-dziennika i stron internetowych szkoły) informacji o:
a) sposobie i trybie realizacji zadań szkół w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
b) dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

Ponadto:
1. Przedszkola i szkoły zostały zobowiązane do współpracy z rodzicami w zakresie uwzględniania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
2. Dokonane zostaną modyfikacje zestawów programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania


B. W przypadku pozostałych uczniów Panie Dyrektor Szkół Podstawowych przekażą, za pośrednictwem stosowanych w szkołach środków komunikacji (w tym: e-dziennika i stron internetowych szkoły):
a) informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkół w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
b) ustalony w szkole sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
c) ustalone w szkole źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
d) informację o formach i terminach konsultacji z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia.

Ponadto :
1. Szkoły będą współpracowały z uczniami i rodzicami w zakresie uwzględniania potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów.

2. Zostanie ustalony tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3. Szkoły:
a) ustalą sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
b) ustalą warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny (warunki te będą obowiązywać w przypadku przedłużenia terminu ograniczenia pracy w sposób uniemożliwiający dokonanie klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów w sposób opisany w prawie oświatowym).
c) dokonają modyfikacji zestawu programów nauczania, stosownie od uwarunkowań lokalnych.

Zważywszy na skalę zjawiska i wprowadzanie w nadzwyczajnym trybie do praktyki edukacyjnej technik nauczania, z których dotychczas w polskiej oświacie nie korzystano i których wykorzystania nie przewidywało prawo oświatowe - apelujemy do całych społeczności przedszkolnych i szkolnych: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Dyrektorów o wzajemną wyrozumiałość, świadomość ograniczeń ludzkich i technicznych - oraz o zwyczajne danie sobie i innym prawa do błędów.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie przedłużające termin ograniczenia pracy placówek oświatowych.
2. Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na napięty i warunkowany wiążącymi nas innymi terminami, wynikającymi z przepisów o organizacji przedszkoli i szkół roku szkolnego, kalendarz czynności rekrutacyjnych zostanie przedłużony do dnia 31 marca 2020 r.
Termin składania wniosków o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych i klas I - nie ulegnie kolejnemu przedłużeniu.

W przypadku utrudnień związanych ze złożeniem wniosku w tradycyjnej, papierowej formie - prosimy o przesyłanie na podane na stronach internetowych adresy przedszkoli i szkół skanów (lub czytelnych zdjęć) wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Urząd Gminy Jabłonna