Jesteś tutaj:

Tarcza Antykryzysowa- NGO

Data: 23.04.2020 r., godz. 14.45    1248
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje