Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Data: 15.06.2020 r., godz. 17.30    541
Wójt Gminy Jabłonna – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Jabłonna.

Spis rolny jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r.

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1) być osobą pełnoletnią;
2) zamieszkiwać na terenie gminy Jabłonna,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłoszony przez Wójta Gminy Jabłonna - Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa od koniecznej, o powołaniu na rachmistrza decydować będzie kolejność zgłoszeń kandydatów.

Rachmistrz terenowy dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych, za które otrzyma wynagrodzenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”:
• osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna (wrzutnia korespondencji kierowanej do Urzędu)
• listownie na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (22) 767-73-43

WÓJT GMINY JABŁONNA
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
Jarosław Chodorski


WIĘCEJ INFORMACJI W BIP URZĘDU GMINY JABŁONNA