Jesteś tutaj:

Wpis do CEIDG –rejestracja działalności gospodarczej

3087
OGÓLNY OPIS:
Od 1 lipca 2011 r. organem ewidencyjnym jest Minister właściwy do spraw gospodarki, który w systemie teleinformatycznym prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www.firma.gov.pl
(infolinia CEIDG: 801055088)
Przedsiębiorcy, mogą składać wnioski o wpis do CEIDG za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy lub miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do złożenia wniosku papierowego o wpis do CEIDG:
1. wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG –1 wraz z załącznikami (jeżeli sprawa tego dotyczy),
2. dokument tożsamości do wglądu.
Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Aby zarejestrować działalność gospodarcza jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
1. zalogować się na stronie www.firma.gov.pl, wypełnić wniosek on –line i złożyć go elektronicznie,
2. zalogować się na stronie www.firma.gov.pl, wypełnić wniosek on –line, wydrukować i zanieść go do gminy,
3. bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on -line, wydrukować i zanieść do gminy,
4. pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie,
5. przesłać listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.
Przy pierwszym logowaniu, należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.
W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub z nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Miejsce złożenia wniosku papierowego:
Wydział Obsługi Urzędu – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, parter budynku, tel. 22 7677300

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruk ze strony internetowej www.firma.gov.pl, przedsiębiorca ma możliwość wydrukowania swojego
zaświadczenia oraz sprawdzenia kontrahenta za pomocą wyszukiwarki zamieszczonej na stronie internetowej CEIDG „baza przedsiębiorców”.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosku zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

W przypadku wprowadzenia wniosku papierowego przez pracownika Urzędu Gminy Jabłonna do CEIDG odpowiada: Wydział Obsługi Urzędu – Biuro Obsługi Interesanta

OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
Uwaga: wszelkie informacje zachęcające do dokonywania wpłaty związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ gminy przesyła wniosek CEIDG –1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

TRYBY ODWOŁAWCZE: -


UWAGI:
• przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis,
• przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej, niż dzień złożenia wniosku,
• wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG papierowego wniosku,
• wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa oświadczenie o braku orzeczonych -wobec osoby, której wpis dotyczy –zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
• numerem identyfikacji przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych, powinna samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. W przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie7 dni od daty powstania tego obowiązku,
• gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT–R. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT –5),
• przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza rozliczają się z tego tytułu z należnych
podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) –Urzędem Skarbowym, w którym należy rozliczać ten podatek jest właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT 7K) jest:
• dla osób fizycznych urząd skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika,
• dla osób innych niż osoby fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
2. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Do pobrania:
Wniosek (.pdf)
Instrukcja (.pdf)