Jesteś tutaj:

Petycje

1336
OGÓLNY OPIS:
Petycje można składać do organów władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Adresaci petycji rozpatrują petycje w ramach swojej właściwości.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycje składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Właściwość tych organów ustala się według treści petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Petycje składa się:
• w formie pisemnej,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot w imieniu którego składana jest petycja wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączona do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Osoba składająca petycję otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie pocztą elektroniczną.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta – kancelaria urzędu, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, parter, email: urzad@jablonna.pl .

OPŁATY:
Od petycji nie są pobierane żadne opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy, od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiającego rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

TRYBY ODWOŁAWCZE:

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także
przedmiotem skargi.

UWAGI: ------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.