Jesteś tutaj:

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla osób o niskich dochodach

2173

MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
I piętro, pokój nr 22, tel. (22) 767 73 16

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
2. Dokument(y) potwierdzające(y) uzyskiwane dochody brutto na jednego członka rodziny za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wniesiona, stanowiące załącznik do ww. wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W terminie 30 dni od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, jednak nie później niż do terminu płatności opłaty rocznej, to jest do dnia 31 marca danego roku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zarządzenie.

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

TRYBY ODWOŁAWCZE:
Nie dotyczy.

UWAGI:
Bonifikaty przyznawane są osobom, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 74 ust. 1 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)