Jesteś tutaj:

Podział nieruchomości w oparciu o ustalenia planu miejscowego

2196
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
I p., pok. 23, tel.: 22 76 77 311/16


OGÓLNY OPIS:
Wniosek o podział nieruchomości
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Osoby uprawnione do złożenia wniosku o podział :
- osoby posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością np: właściciel, wszyscy współwłaściciele, użytkownik wieczysty,
- osoby posiadające uzasadniony interes prawny (rozumiany jako przyznanie przez przepis prawa osobie konkretnych korzyści, które można zrealizować w postępowaniu administracyjnym) np:posiadacz samoistny.
Podział nieruchomości - decyzja administracyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek podpisany przez osoby uprawnione,
2. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości tj. odpis z księgi wieczystej albo oświadczenie (art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6. wykaz zmian gruntowych;
7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8. mapę z projektem podziału przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. dokumenty wymienione w pkt. 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Legionowie przu ul. gen. Władysława Sikorskiego 11.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. analiza wniosku,
2. wydanie opinii Wójta Gminy o zgodności lub niezgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego w formie postanowienia,
3 .analiza dostarczonej dokumentacji podziałowej przyjętej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11,
4. wydanie decyzji podziałowej.

TRYBY ODWOŁAWCZE:
1. na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa,
2. od decyzji podziałowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku - termin dotyczy wydania postanowienia Wójta Gminy o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego. Natomiast decyzja podziałowa zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentacji geodezyjnej wykonanej na zlecenie wnioskodawcy przez geodetę uprawnionego, przyjętej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Legionowie, ul. Sikorskiego 11.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Do pobrania: