Jesteś tutaj:

Ustalanie numeru porządkowego budynku
Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów

3503

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Ustalanie numerów porządkowych:
a) wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
b) kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
2. Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym:
a) wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym,
b) dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:
• za wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego – brak opłat,
• za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – opłata skarbowa
w wysokości 17,00 zł,
• opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – do 30 dni,
2. zaświadczenie o numerze porządkowym - do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Jabłonna - Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(I p., pok. 23, tel. 22 76 773 11/16).


UWAGI:
1. Numer porządkowy ustala się:
a) dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
b) dla obiektów takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.
4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 20120 r., poz. 276 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 125).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Do pobrania:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku (.doc)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym (.doc)