Jesteś tutaj:

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

2899
OGÓLNY OPIS:
Przed podłączeniem się do gminnej sieci wodociągowo/kanalizacyjnej niezbędne jest uzyskanie warunków technicznych.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o.o., tel. 22 112 45 45

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jabłonna.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 21 dni

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowo/kanalizacyjnej.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. 1 egz. kopii aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów opiniodawczych z zaznaczeniem granicy nieruchomości*.

* w przypadku składania wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu pn. Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I, do wniosku nie trzeba dołączać kopii aktualnej mapy.


Do pobrania:
Wniosek do pobrania na stronie: http://www.ekojablonna.pl