Jesteś tutaj:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11782
OGÓLNY OPIS:
Włączenie mieszkańców gminy Jabłonna do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych
Właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązanych do:
- złożenia do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
-złożenia do Wójta Gminy deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna
tel. 22 76 77 347


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
3.Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
4. Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/273/2012 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
5. Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/271/2012 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wraz z uzasadnieniem

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie


UWAGI:
Formularze wniosku można pobrać TUTAJ oraz w Urzędzie ul.Zegrzyńska 1 wejście D. 
Informacje o rejonach oraz harmonogramy odbioru odpadów dostępne na www.srodowisko.jablonna.pl


W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 
ul. Zegrzyńska 1
05-110 Jabłonna
tel. 22 76 77 347


Do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)