Jesteś tutaj:

Usuwanie azbestu

1233


Pozbądź się azbestu w 2020 r.

Wójt Gminy Jabłonna w 2020 r. będzie kontynuował realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt azbestowo cementowych płaskich lub falistych) z nieruchomości metodami dopuszczonymi do stosowania na terytorium Polski. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2020 r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Według obowiązujących dotychczas zasad udzielania dotacji na ww. działania ustalonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie dla Gminy Jabłonna może obejmować do 40% kosztów kwalifikowanych zadania (tj. kosztów usuwania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest), zaś pozostałą część kwoty kosztów kwalifikowanych zadania pokryje ze środków własnych Gmina Jabłonna.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

Wnioski właścicieli nieruchomości (użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, według powyższych zasad, na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do odwołania w zależności od terminu naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie.

Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami, dostępnymi do pobrania poniżej.

Wnioski mogą składać:

a) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
b) osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem,
c) rolnicy w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jeśli ogłoszony przez WFOŚiGW w Warszawie Regulamin naboru wniosków w 2020r. dopuści taką możliwość),
d) wspólnoty mieszkaniowe (jeśli ogłoszony przez WFOŚiGW w Warszawie Regulamin naboru wniosków w 2020r. dopuści taką możliwość).

Dofinansowaniu podlega usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, dla których wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządził i złożył Wójtowi Gminy Jabłonna - informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Właściciel nieruchomości, w przypadkach określonych w przepisach prawa, obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu będą wykonywane przez firmę wyłonioną przez Urząd Gminy Jabłonna.

Średnia waga 1 m2 płyty azbestowo-cementowej płaskiej lub falistej podlegającej unieszkodliwieniu wynosi 15,0 kg.

O wsparcie w powyższym zakresie nie mogą ubiegać się osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i prowadzoną pod adresem nieruchomości, która miałaby być objęta wsparciem. Podmioty te są powinny złożyć wnioski o udzielenie dofinansowania we własnym zakresie bezpośrednio do WFOŚiGW w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy wymagany formularz wniosku w sprawie przyznania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna oraz wymagane formularze załączników do wniosku.


Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 - składa Wnioskodawca, który jest rolnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r., poz. 2336 – j.t. ze zm.)


Szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska, I piętro, pokój nr 29, tel. (22) 76-77-340; e-mail: a.otowska@jablonna.pl