Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o trzecim przetargu

Data: 15.03.2023 r., godz. 15.00    535
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 203 usytuowany na drugiej kondygnacji tj. pierwszym piętrze budynku wielolokalowego położonego przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie na osiedlu Kasztanowy Park, obręb 5-Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,10 m2 składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza. Lokal posiada balkon o pow. 5,55 m2, nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal stanowi przedmiot odrębnej własności Gminy Jabłonna, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00078142/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 3210/689664 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt oznaczony jako działki ewidencyjne nr 8/87 i 8/86 o łącznej powierzchni 0,9260 ha, obręb 5- Jabłonna PAN, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00074293/2.
Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomości gruntowej każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania i pobierania pożytków z naziemnego miejsca parkingowego nr MP17 o powierzchni 15 m2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod teren oznaczony symbolem 1.UP z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usług publicznych i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

cena wywoławcza: 297.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)
wadium: 29.700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)
minimalne postąpienie: 2.970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2023 roku o godz. 10.00

w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna
mała sala konferencyjna, I piętro

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Jabłonna prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Oddział w Jabłonnie nr 05 8013 1016 2002 0009 7014 0073 najpóźniej do dnia 14.04.2023 roku. Wylicytowana cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Przewidywany termin zawarcia umowy – maj 2023 r.

Oferent winien zapoznać się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia o przetargu wraz z warunkami. Ogłoszenie o przetargu i jego warunki zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152,
- zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonna.pl/aktualności,
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna http://bip.jablonna.pl/.


Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu udziela Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po numerem tel. 22 767-73-11/16 w godzinach pracy urzędu.

Lokal mieszkalny, ul. Różowa 7, JabłonnaLokal mieszkalny, ul. Różowa 7, Jabłonna

Lokal mieszkalny, ul. Różowa 7, JabłonnaLokal mieszkalny, ul. Różowa 7, Jabłonna

Lokal mieszkalny, ul. Różowa 7, JabłonnaLokal mieszkalny, ul. Różowa 7, Jabłonna