Jesteś tutaj:

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie części działki ew. nr 141/17 położonej w miejscowości Chotomów

Data: 31.05.2019 r., godz. 14.00    728
UPP.6733.3.2019                                                                                                                                   
Jabłonna, dnia 30.05.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 30.05.2019 r. została wydana dla Gminy Jabłonna decyzja Wójta Gminy Jabłonna Nr CP/7/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie części działki ew. nr 141/17 położonej w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie. Powyższa dokumentacja dostępna jest do wglądu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152 (pokój nr 21), 05-110 Jabłonna.
Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania administracyjnego odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna - w terminie 14 dni od daty dokonania się niniejszego zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.