Jesteś tutaj:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Tytuł zadania: „Aktywne wakacje”

Data: 11.07.2019 r., godz. 08.45    714
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Legionowo złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- tytuł zadania: „Aktywne wakacje”
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.