Jesteś tutaj:

Rekrutacja i zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna- rok 2020/2021

2365
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w Uchwale nr IX/120/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 r.w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jabłonna


Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jablonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.


B. Harmonogram rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.