Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

1289
Data wydarzenia: 20.08.2018 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 64 ust. 1i 2 i § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w dniu 20 sierpnia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 14-tej w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjnej – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza skarg i bieżących wniosków.
4. Informacja dotycząca realizowanych kontroli problemowych w zakresie:
1) Realizacji budowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jabłonna Etap I (POIiŚ);
2) Realizacji projektu startowego pn: „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” (tj. od momentu wszczęcia procedury do podpisania umowy na dofinansowanie Programu)”,
3) Analizy zimowego wykonywania zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie gminy Jabłonna w sezonie 2017/2018,
4) Realizacji wykonania równania i profilowania dróg w Gminie Jabłonna w 2017roku,
5) „Analizy procedury przetargowej pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów”,
6) „Analizy procedur przetargowych w zakresie wykonania nakładki na ulicy Piaskowej
w Jabłonnie”,

5. Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli w zakresie:
1) Analizy realizacji systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jabłonna,
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
7. Sprawy różne .
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr Adam Krzyżanowski