Jesteś tutaj:

Pozbądź się azbestu w 2018 r.!

320
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032
Wójt Gminy Jabłonna w 2018 r. będzie kontynuował realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż, odbiór i unieszkodliwienie. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2018 r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Według obowiązujących dotychczas zasad udzielania dotacji na ww. działania ustalonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pomoc może obejmować do 85% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zaś pozostała część kwoty, stanowiąca minimum 15% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowić będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy w ww. zakresie. Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowej pomocy, według powyższych zasad, na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do dnia 31.01.2018 r.

Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami.
Wnioski mogą składać:
a) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
b) osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem,
c) wspólnoty mieszkaniowe.

O wsparcie w powyższym zakresie nie mogą ubiegać się osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i prowadzoną pod adresem nieruchomości, która miałaby być objęta wsparciem. Podmioty te są obowiązane złożyć wnioski o udzielenie dofinansowania we własnym zakresie bezpośrednio do WFOŚiGW w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy wymagany formularz wniosku w sprawie przyznania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna oraz wymagane formularze załączników do wniosku.

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 2


Szczegółowych informacji udzieli pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska, I piętro, pokój nr 29, tel. (22) 76-77-340; e-mail: a.otowska@jablonna.pl