Jesteś tutaj:

Wykaz gminnych organizacji pozarządowych

4459
Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Jabłonna na podstawie rejestru Starostwa Powiatowego w Legionowie
FUNDACJE

FUNDACJA DZIELNA MATKA POMOCY RODZINOM DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ

zakres działalności: prowadzenie działalności naukowo-badawczej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kulturalnej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego, a także szeroko pojętej komunikacji społecznej.
KRS: 0000364044
prezes: Vanessa Nachabe-Grzybowska
kontakt: ul. Pańska 3, 05-110 Jabłonna, tel.: 608 421 123,
www.dzielnamatka.pl, email: fundacja.dzielnamatka@gmail.com


FUNDACJA EDULIVE
zakres działalności: Edukacja kulturalna i społeczna. Promowanie działań artystycznych i edukacyjnych w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych RP. Rozwój postaw i działalność na rzecz ochrony środowiska. Wspieranie lokalnych oraz ogólnokrajowych inicjatyw społecznych. Promowanie zachować ekologicznych. Rozwijanie współpracy partnerskiej w innymi podmiotami o zakresie działania zbliżonym do działań statutowych Fundacji.
KRS: 0000333816
prezes: Sebastian Mikołajczak
kontakt: ul. Pogodna 16, 05-123 Chotomów, tel. 601 317 430
www.edu-live.pl , email: biuro@edu-live.pl


FUNDACJA GODNOŚĆ
zakres działalności: Niesienie pomocy w postaci rzeczowej lub finansowej osobom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz instytucjom powołanym do nauczania, leczenia lub opiekowania się osobami chorymi. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Budowa placówce oświatowych do nauki zawodu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Budowa i prowadzenie placówek oświatowych w celu kształcenia na poziomie średnim i wyższym osób różnej narodowości. Pośrednictwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Wspieranie dobroczynności, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, środowiska oraz źródeł energii odnawialnej. Budowa i prowadzenie domów spokojnej starości, domów kombatanta. Zapewnienie osobom starszym godnego, spokojnego, czynnego życia. Wspieranie rozwoju nauki, upublicznianie jej osiągnięć. Przygotowanie młodzieży do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, z poszanowaniem odmienności narodowych, wyznaniowych, kulturowych i innych istniejących w Europie.
KRS: 0000362547
prezes: Czesława Jakóbczak
kontakt: ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
email: fundacjagodnosc@gmail.com


FUNDACJA LUPUS
zakres działalności: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Nauka, edukacja i wychowanie poprzez sport i rekreację. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, uzależnieniom i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność dydaktyczna i sportowa skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk dysfunkcyjnych lub ofiar przemocy. Upowszechnianie i zapewnianie dzieciom i młodzieży wszelkich form aktywnego wypoczynku. Działalność na rzecz szeroko pojętego porządku, bezpieczeństwa publicznego i obronności kraju, przygotowywanie do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej a także innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Umożliwienie skazanym wykonywanie kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych. Działalność charytatywna. Promocja i organizacja wolontariatu.
KRS: 0000608338
prezes: Magdalena Kozłowska
kontakt: ul. Krogulcza 24, Skierdy, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki


FUNDACJA NA RZECZ AKTYWNEGO MACIERZYŃSTWA SZCZĘŚLIWA MAMA
zakres działalności: Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej matek i wspieranie ich udziału w każdym z wymienionych obszarów w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Podnoszenie wiedzy i edukacja matek w zakresie szeroko rozumianego: prawa, edukacji, zdrowia, kultury, pracy, wychowania, sportu, nowych technologii i rozwoju osobistego oraz likwidowanie barier w dostępie matek do wyżej wymienionych obszarów. Integracja lokalna matek. Promowanie macierzyństwa. Promocja tematu kultury fizycznej i sportu oraz działań proekologicznych wśród matek. Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji matek. Wspieranie i promowanie problematyki macierzyństwa i praw matek. Przeciwdziałanie przemocy wobec matek i kobiet, Promowanie miejsc przyjaznych matkom i dzieciom w przestrzeni publicznej. Aktywizacja artystyczna i kulturalna matek i dzieci.
KRS: 0000363648
zarząd: Magdalena Bąk, Aleksandra Górowska
kontakt: ul. Słoneczna Polana 45/8, 05-110 Jabłonna


FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM
zakres działalności: Ochrona środowiska naturalnego i dzikich zwierząt w zakresie czynnej ochrony małych drapieżników, w szczególności jeży i nietoperzy.
KRS: 0000462339
prezes: Oktawian Szwed
kontakt: ul. Orla 4, 05-101 Skierdy, tel. 606 950 949,email: primum.org.pl


FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ
zakres działalności: wspieranie rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej. Popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska. Wspieranie polityki prorodzinnej. Krzewienie edukacji, kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Działanie na rzecz rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich. Wspieranie idei samorządności
KRS: 0000267290
prezes: Waldemar Górski
kontakt: ul. Partyzantów 118G, 05-123 Chotomów


FUNDACJA SPECTRUM
zakres działalności: Działanie na rzecz kultury poprzez organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej w dziedzinie filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, sztuk pięknych, historii, historii sztuki oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych społecznie użytecznych, służących rozwojowi tych dziedzin życia, które służą krzewieniu kultury, sztuki i wiedzy historycznej w Polsce oraz poza jej granicami. Propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i w sztukę, m.in. w dziedzinie filmu, literatury, muzyki i sztuk wizualnych.
KRS: 0000451953
prezes: Grzegorz Brzozowicz
kontakt: ul. Wesoła 24, 05-123 Chotomów, email: brzozowicz@op.pl


FUNDACJA TERAPII I HIPOTERAPII POMOCNY KOŃ
zakres działalności: organizowanie, prowadzenie i propagowanie hipoterapii jako metody rehabilitacji. Nauka i upowszechnianie jazdy konnej jako dziedziny sportu oraz sposobu na zdrowie, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej oraz na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, reintegracja społeczne dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją.
KRS: 0000293139
prezes: Katarzyna Sibilska
kontakt: ul. Lipowa 56, 05-123 Dąbrowa Chotomowska


FUNDACJA TRZCIANY
zakres działalności: Budowa i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Udzielanie specjalistycznej pomocy doradczej. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Podtrzymywanie tradycji narodowej. Ochrona i promocja zdrowia. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka i tradycja. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja i organizacja wolontariatu.
KRS: 0000344499
prezes: Monika Chodorska
kontakt: ul. Kwarcowa 15, Trzciany, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 504 059 983, www.trzciany.pl, email: biuro@trzciany.pl


FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH
zakres działalności: Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach i prowadzenie działalności adopcyjnej. Organizowanie schronisk zapewniających skrzywdzonym zwierzętom właściwe warunki i opiekę weterynaryjną. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnych. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji kształtującej postawy proekologicznej, pełne wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt, zarówno domowych, jak i wolno żyjących. Współpraca ze szkołami i instytucjami w celu propagowania wiedzy dotyczącej ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt.
KRS: 0000372116
prezes: Iwona Kowalik
kontakt: ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna, tel. 506 403 514, www.fundacjapsom.pl, email: fpbm_adopcje@wp.pl


WSPIERAMY ROZWÓJ IP – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA
zakres działalności: Działalność na rzecz IP-Centrum Zdrowia Dziecka w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy pracownikom IPCZD. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD, prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych w budynku IPCZD. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD. Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i naukowych oraz funkcjonowania IPCZD, m. in. poprzez finansowe wspieranie pracowników IPCZD umożliwiające im udział w kongresach i konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach. Ochrona i promocja zdrowia. Organizowanie szkoleń i wykładów o tematyce dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla innych ośrodków ochrony zdrowia, a także społeczeństwa.
KRS: 0000539551
prezes: Joanna Chmielewska
kontakt: ul. Partyzantów 6A, 05-123 Chotomów, tel. 533 195 295, www.wspieramy-czd.pl, email: wspieramy.czd@gmail.com


FUNDACJA POMOCY WETERYNARYJNEJ PSI DOKTOR
zakres działalności: ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także niesienia pomocy lekarskiej i socjalnej zwierzętom zagubionym i bezdomnym. Wsparcie działań profilaktyki, leczenia i hospitalizacji zwierząt towarzyszących. Inicjacja i wspieranie społeczne działań mających na celu profilaktykę zdrowotną zwierząt. Pomoc w leczeniu i hospitalizacji zwierząt właścicieli, w trudnej sytuacji materialnej.

KRS: 0000687282
prezes: Kotoński Łukasz
kontakt: ul. Przylesie 32, 05-110 Jabłonna
email: fundacjapsidoktor@gmail.com
tel. 664 905 554


STOWARZYSZENIA Z OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOTOMOWIE
zakres działalności: Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Udział w akcjach ratowniczych na lodzie, na wodach i powodziowych. Ratownictwo wodne. Udział w akcjach ratownictwa technicznego i drogowego. Ratownictwo wysokościowe i poszukiwawczo-ratownicze. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Działania na rzecz ochrony środowiska.
KRS: 0000127371
prezes: Jacek Kalinowski
kontakt: ul. Partyzantów 27, 05-123 Chotomów, tel. 664473560, www.ospchotomow.pl

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JABŁONNIE
kontakt: ul. Modlińska 130, 05-110 Jabłonna

SOCJOTERAPEUTYCZNE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "PROLOG JABŁONNA"

kontakt: ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIA EDUKACJI I PROMOCJI TAŃCA „STUDIO F”

kontakt: ul. Słoneczna Polana 8, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE "NASZE OSIEDLE GOLF"
kontakt: Skierdy, ul. Szczygla 36, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

STOWARZYSZENIE BROŃ I STRZELECTWO

kontakt: ul. Leśna 21A/20 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE DOBRA NOWINA

kontakt: ul. Partyzantów 8, 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE DROGI NIEMIECKIE – ADOPCJE

kontakt: ul. Modlińska 6, Skierdy 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

STOWARZYSZENIE JABŁONNA

kontakt: Os. Słoneczna Polana 3; 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LEŚNA POLANA W JABŁONNIE NA RZECZ ROZWOJU INTEGRACJI
kontakt: ul. Bukowa 11 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA GMINY JABŁONNA HUMANUS
kontakt: ul. Modlińska 102; 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO IDEALNEJ EDUKACJI

kontakt: ul. Kasztanowa 15K 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW PSZCZELARSTWA "NASZE PSZCZOŁY"
Zakres działalności: Kultuwowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych. Integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, edukacja pszczelarzy i osób zainteresowanych założeniem pasieki. Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy. Współpraca z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających i jej racjolalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadó zapylających. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.
KRS: 0000619757
prezes: Marek Dudek
kontakt: ul. Ogrodowa 17, 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW AMATORSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ RAJSKANET
kontakt: ul. Sadowa 4/27, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE WIEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA
kontakt: ul. Piusa XI 57, 05-123 Chotomów

STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPIERANIA KULTURY MARYNISTYCZNEJ „SZANTA ZEGRZE”
kontakt: ul. Warszawska 47 05-130 Zegrze

TOWARZYSTWO IM. MARIANA SAWY
zakres działalności: upowszechnianie i popularyzacja muzyki Mariana Sawy
KRS: 0000254878
prezes: Maria Kruzel-Sosnowska
kontakt: ul. Skowronkowa 17; 05-101 Skierdy, tel.: 22 794 14 70, 606 14 36 79, www.mariansawa.org , email: marietta.kruzel@gmail.com


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHOTOMOWA

kontakt: ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSIEDLA JABŁONIE
kontakt: Skierdy 109, 05-101 Nowy Dwór MazowieckiSTOWARZYSZENIA ZWYKŁE

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NA OSIEDLU TRZCIANY 20-22
kontakt: ul. Trzciany 20, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE JABŁONNA DA SIĘ LUBIĆ

kontakt: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA GOLF
kontakt: Skierdy 88/41B, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSIEDLA „POD KURANTAMI”

zakres działalności: Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terenie Osiedla "Pod Kurantami" wspólnych przedsięwzięć mieszkańców służących rozwojowi infrastruktury osiedla. Koordynowanie i wspieranie współpracy mieszkańców Osiedla
przedstawiciele: Remigiusz Łagocki, Leszek Majos i Małgorzata Sawczuk
kontakt: ul. Pawia 82, 05-101 Skierdy, zarzadspopk@gmail.com

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JABŁONNY
kontakt: ul. Szkolna 174, 05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE RAJSZEW – PRZYSIÓŁEK
kontakt: ul. Mazowiecka 47, Rajszew; 05-110 Jabłonna

TOWARZYSTWO ROZWOJU OSIEDLA EKOLOGICZNEGO CHOTOMÓW UROCZYSKO
kontakt: ul. Żeligowskiego 29/35, 05-123 Chotomów

Stowarzyszenie SĄSIEDZI 05-123
Zakres działalności: inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego służących zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie poprawie warunków życia i pracy mieszkańców Dąbrowy Chotomowskiej, Chotomowa i innych miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. NIP: 5361926767, KRS: 0000662282, REGON: 36652747100000
prezes: Barbara Postrożna
kontakt: ul. Kolejowa 36A, 05-123 Dąbrowa Chotomowska,
tel.: 512 267 299, email.:postrobar@gmail.com, www.sasiedzi05123.org.pl

"RES PUBLICA TRZCIANY"

24 października 2017 r. wpisane pod nr. 19 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie .
NIP - 5361931685
REGON - 368842900
Kontakt:
Przedstawiciel- Ryszard Doktor;
tel : 531 658 788;
e -mail : trzciany@wp.pl
www : trzciany.mazowsze.pl
Celem Stowarzyszenia ,,RPT" jest szeroko pojęta działalność społeczna na terenie pow. Legionowskiego, gm. Jabłonna a przede wszystkim sołectwa Trzciany.

05-110 STOWARZYSZENIE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁONNA
23 czerwca 2020 r. wpisane pod nr. 56 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie.
ul. Przylesie 46A
05-110 Jabłonna

STOWARZYSZENIE INICJATYW I INSPIRACJI „ESSE”
Zakres działalności: propagowanie, inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć działalności oświatowo-kulturalnej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, (także niepełnosprawnych i zagrożonym wykluczeniem społecznym); działania na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększając jego aktywność obywatelską, kulturalną, edukacyjną, twórczą i społeczną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zwłaszcza na terenach wiejskich; integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych; wspieranie, rozwój i promocja wolontariatu oraz dobroczynności; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wyrównywanie szans i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie wydarzeń artystycznych, społecznych, obywatelskich i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z zakresu szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji; propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów; organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, patriotycznych i ekologicznych; wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia; fundowanie stypendiów; finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej; współpracę z władzami samorządowymi, występowanie z wnioskami i opiniami; pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową; inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

KRS: 0000854260
Prezes – Robert Tondera
Kontakt: ulica Muzyczna 2C, 05-101 Skierdy,
tel. 602593838,
email: esse@esse.org.pl
FB: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.esse