Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

1295
Urząd Gminy Jabłonna zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach konkursu ofert ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn.zm.).

Organizacja pozarządowa oraz każdy z podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione wart.3 ust.3, z wyłączeniem osób biorące udział w konkursie.

Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać następujące warunki:
1) uzyskanie rekomendacji organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 2 albo podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
2) posiadanie dobrej znajomości problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) posiadanie minimum rocznego stażu działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) posiadanie obywatelstwa RP i korzystanie z pełni praw publicznych;
5) przyjęcie warunków udziału w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowych należy zgłaszać na „Formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej", którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularz” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna 


FORMULARZ (do pobrania)