Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

ZGŁASZANIE INTERWENCJI

15000

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO JABŁONNA SP.ZO.O

- awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -  22 112 45 45
- pogotowie wodno-kanalizacyjne - 690 914 994 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 22 767 33 85                                                                    
- awarie gminnego oświetlenia ulicznego 22 767 33 82
- komunikacja miejska i lokalna - 22 76 73 380


W dniach wolnych od pracy Urzędu Gminy (w tym święta):
- zgłaszanie awarii wody690 914 994

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI
- znalezienia bezdomnego psa
Bezdomne psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, można zgłaszać do Urzędu Gminy Jabłonna pod nr telefonu 22 767 73 40 lub na e-mail srodowisko@jablonna.pl. W godzinach zamknięcia Urzędu zgłoszenia należy kierować na Komisariat Policji w Jabłonnie tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44.
W zgłoszeniu należy wskazać dokładna lokalizację psa oraz opis jego wyglądu.
Nigdy nie łapmy takiego psa samodzielnie, może to być niebezpieczne.

- znalezienia zwierzęcia wymagającego pomocy weterynaryjnej
Należy powiadomić Urząd Gminy Jabłonna pod nr telefonu 22 767 73 40. W godzinach zamknięcia Urzędu zgłoszenia należy kierować na Komisariat Policji w Jabłonnie tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44.
Pamiętajmy, że zwierzę ranne jest szczególnie niebezpieczne i nie zbliżajmy się do niego.

- znalezienie padłego zwierzęcia w pasie drogi (oprócz dzika)
W przypadku wystąpienia zwłok zwierzęcych innych niż dzika w pasie drogowym jednostką odpowiedzialną za ich usuwanie jest zarządca drogi. Informacje należy zgłaszać do:
• droga krajowa nr 61– tel. 22 209 23 66 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad),
• drogi wojewódzkie nr 630 (ul. Modlińska) i 632 (ul. Strużańska) – tel. 22 776 23 33, e-mail: od.ndm@mzdw.pl (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich),
• drogi powiatowe nr 1817W (ul. Klonowa w Bożej Woli), 1819W (ul. Piusa XI w Chotomowie) i 1820W (ul. Chotomowska w Jabłonnie, ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Kordeckiego w Chotomowie) – tel. 22 764 05 13, e-mail: drogi@powiat-legionowski.pl  (Starostwo Powiatowe w Legionowie),
• drogi gminne – tel. 22 767 73 39, e-mail: srodowisko@jablonna.pl (Urząd Gminy Jabłonna).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialnym za utylizację zwłok zwierzęcych na nieruchomości jest właściciel lub zarządca.

- znalezienia padłego dzika
Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim (tel. 22 775 22 27), Urzędu Gminy Jabłonna (tel. 22 767 73 39) lub Komisariatu Policji w Jabłonnie (tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44), w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezionych zwłok
W pierwszej kolejności od padłego dzika zostanie pobrana próbka na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) przez lekarza weterynarii, a następnie odbierze go firma utylizacyjna.
ASF to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

- zgłoszenie podejrzenia spalania odpadów lub zabronionych paliw
Poprzez NAMIERZ KOPCIUCHA

- zgłoszenie wylewania ścieków
Zgłoszenia należy kierować na Komisariat Policji w Jabłonnie tel. 22 766 12 55, 22 604 88 66, 22 774 43 44 (w chwili wylewania ścieków) lub Urzędu Gminy Jabłonna (tel. 22 767 73 40 lub e-mail srodowisko@jablonna.pl)
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
W myśl art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.


KOMISARIAT POLICJI W JABŁONNIE- tel.: (22)774-43-44, fax.: (22) 604-88-65

NUMER ALARMOWY- 112
POLICJA- 997
STRAŻ POŻARNA- 998
POGOTOWIE RATUNKOWE- 999