Jesteś tutaj:

Przyjazne przedszkola- wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna

281

Gmina Jabłonna realizuje projekt pn.: "Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna"

CEL GŁÓWNY:
do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty
edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie (3K,
5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu
wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi
poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne i
infrastrukturę.

ZADANIA:
1: Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
2: Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
3: Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

EFEKTY:
- liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie- 11.
- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej- 195.
- liczba nauczycieli objętych wsparciem, w programie- 4.

GRUPY DOCELOWE:

1/ 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna,
2/ 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów,
3/ 195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:
- OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców;
- OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców.

Wartość projektu: 334 655,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 247 955,00 PLN