Jesteś tutaj:

REGULAMIN leśnej ścieżki edukacyjnej w Chotomowie Północnym

553
REGULAMIN
leśnej ścieżki edukacyjnej w Chotomowie Północnym


1. Regulamin leśnej ścieżki edukacyjnej w Chotomowie Północnym określa warunki korzystania ze ścieżki zlokalizowanej na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Jabłonna.

2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Ścieżka dostępna jest we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne, zarówno przez grupy zorganizowane jak i osoby indywidualne.

5. Wszelkie planowane imprezy, zajęcia edukacyjne, zgromadzenia sportowe i integracyjne wymagają zgłoszenia i uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna i Wójta Gminy Jabłonna.

6. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Dzieci oraz młodzież do lat 13 mogą przebywać na terenie ścieżki wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

8. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

9. Osobom korzystającym z leśnej ścieżki edukacyjnej w Chotomowie Północnym zabrania się:
- niszczenia infrastruktury, tablic edukacyjnych i innych elementów ścieżki oraz użytkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem;
- niszczenia roślin, w tym zrywania gatunków chronionych oraz płoszenia, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd itp. miejsc;
- zaśmiecania terenu;
- wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się przy leśnej ścieżce;
- biwakowania oraz rozstawiania namiotów i przyczep kempingowych;
- przebywania z psami bez smyczy;
- hałasowania;
- poruszania się po ścieżce i obiektach do niej przyległych pojazdami silnikowymi;
- pozostawiania pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi;
- rozpalania ognisk w miejscach niewyznaczonych oraz korzystania z otwartego ognia lub innych urządzeń pirotechnicznych i fajerwerków.

10. Teren ścieżki oraz przyległe do niej obszary mogą być źródłem potencjalnych zagrożeń, wobec czego należy zwracać szczególną uwagę na:
- zmianę warunków pogodowych a w przypadku wystąpienia burz i porywistych wiatrów opuścić ścieżkę;
- zagrożenie np. ze strony spadających gałęzi, możliwość potknięcia się czy poślizgnięcia na nierównościach terenu, pniakach, korzeniach, uderzenia, skaleczenia kolcami lub cierniami roślin, itp.;
- kontakt z innymi czynnikami biologicznymi takimi jak np. pyłki kwiatowe, rośliny trujące bądź wywołujące alergie, grzyby, wirusy, bakterie itp.;
- dzikie zwierzęta; należy zachować ostrożność w przypadku spotkań z nimi; Nadleśnictwo Jabłonna nie odpowiada za ukąszenia (pszczoły, kleszcze, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz inne nieprzewidziane zdarzenia będące ich skutkiem;
- nachylenia terenu, nierówności ścieżek, wystające korzenie;
- zagrożenie z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość zabłądzenia);
- trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz; miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych; lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej Nadleśnictwa Jabłonna; należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach;
- drogi, po których mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy w tym związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.

11. W przypadku korzystania ze ścieżki przez grupy zorganizowane, osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) ma obowiązek zapoznania uczestników z przedmiotowym regulaminem leśnej ścieżki edukacyjnej. Osoba odpowiedzialna za grupę jest obecna przez cały czas korzystania ze ścieżki przez grupę, ponosi również pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności odpowiada za:
- zapoznanie uczestników z zagrożeniami oraz rozpoznanie, czy nie ma przeciwskazań do przebywania na ścieżce;
- zapewnienie, aby uczestnicy posiadali odzież oraz obuwie odpowiednie na wycieczkę do lasu;
- podjęcie decyzji o możliwości poruszania się po ścieżce podczas niekorzystnych warunków pogodowych, a także za skutki tej decyzji;
- zapewnienie sił i środków do udzielenia pierwszej pomocy włącznie z zabezpieczeniem niezbędnych środków doraźnego leczenia;
- pozostawienie porządku po skorzystaniu ze ścieżki;
- stosowanie się uczestników grupy do postanowień regulaminu.

12. Za wszelkie uszkodzenia elementów ścieżki pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

13. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie:
- nie wchodź na obszary na które wstęp jest zabroniony a w szczególności w miejsca oznakowane tablicami ostrzegawczymi;
- młodsze dzieci będące pod Twoją opieką miej w zasięgu wzroku;
- podczas poruszania się po nieco trudniejszym terenie, zwróć uwagę, by dzieci poruszały się pojedynczo i miały swobodne ręce;
- by uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie stosowny ubiór: długie spodnie i rękawy, nakrycie głowy oraz odpowiednich środków chemicznych. Po powrocie z leśnego spaceru dokładnie sprawdź swoje ciało oraz usuń ewentualne kleszcze.

14. Nadleśnictwo Jabłonna i Gmina Jabłonna nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników ścieżki.

15. Osoby korzystające ze ścieżki zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Nadleśnictwa Jabłonna oraz pracowników Urzędu Gminy Jabłonna, a w sytuacjach potencjalnego zagrożenia życia lub zdrowia również innych służb mundurowych i ratowniczych celem ograniczenia bądź wyeliminowania tego niebezpieczeństwa.

16. Nadleśnictwo Jabłonna i Gmina Jabłonna nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

17. Nadleśnictwo Jabłonna oraz Gmina Jabłonna nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów zlokalizowanych przy leśnej ścieżce edukacyjnej w Chotomowie Północnym.

18. Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury jak również uwagi i zastrzeżenia użytkowników prosimy niezwłocznie zgłaszać w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna lub telefonicznie pod numerem tel.: 22 76 77 330.

19. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się ze Strażą Pożarną pod numerem alarmowym 112 lub numerem 998.