Jesteś tutaj:

Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna- rok szkolny 2020/2021

2682
Zgodnie z zapisami art.132 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.

I. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych niż liczba wolnych miejsc, na podstawie art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
przy czym powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

Zgodnie z art.150 ust.2 pkt.1 ustawy-Prawo oświatowe dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXII / 303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zmienionej Uchwałą nr XIII/181/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/303/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

a) W przypadku Przedszkola Gminnego w Jabłonnie i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego są to następujące kryteria i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:b) W przypadku rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Chotomowie, wskazanego jako przedszkole zapewniające żywienie dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza, są to:
Linki do uchwał:
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302809
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=355978

III. Harmonogram rekrutacji,
w tym terminy składania wniosków i potwierdzeń oraz ogłoszenia wyników rekrutacji ustalono w Zarządzeniu nr 14/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.


Zarządzenie

Uwaga!

Rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych, przedszkoli niepublicznych działających za zasadach przedszkoli gminnych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W tych przypadkach wystarczające jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji (26 lutego - 5 marca 2020 r.)